Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou Reality Comfort Topoľčany, s.r.o., so sídlom Slov.partizánov 1828/2, 955 01 Topoľčany, IČO: 46 793 241 (ďalej len„realitná kancelária“). Realitná kancelária Reality Comfort Topoľčany s.r.o. vykonáva predmet podnikania – sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpi nehnuteľností, je zapísaná v Obchod.registri okr.súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 32355/No.

Ak klient usúdi, že služby poskytované príslušnou realitnou kanceláriou sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len "reklamácie") v realitnej kancelárii.

  • Realitná kancelária spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol, ktorý je v prílohe tohto reklamačného poriadku. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu.
  • Reklamácia bude realitnou kanceláriou vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa realitná kancelária s klientom písomne nedohodne inak.
  • Reklamáciu môže realitná kancelária uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.
  • Pokiaľ realitná kancelária uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná všetko preto, aby nežiaduci stav odstránila k spokojnosti klienta. V prípade, že z dôvodov na strane realitnej kancelárie nebude možné nežiaduci stav odstrániť, môže klient požadovať primeranú zľavu z odplaty za poskytnutie realitných služieb.
  • Pokiaľ realitná kancelária uzná reklamáciu za neoprávnenú, informuje o tom neodkladne klienta.
  • Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje realitná kancelária dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.
  • Realitná kancelária zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
  • Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.9.2012.