Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou Reality Comfort Topoľčany, s.r.o., so sídlom Slov.partizánov 1828/2, 955 01 Topoľčany, IČO: 46 793 241 (ďalej len„realitná kancelária“). Realitná kancelária Reality Comfort Topoľčany s.r.o. vykonáva predmet podnikania – sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpi nehnuteľností, je zapísaná v Obchod.registri okr.súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 32355/No.

Ak klient usúdi, že služby poskytované príslušnou realitnou kanceláriou sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len "reklamácie") v realitnej kancelárii.

 • Realitná kancelária spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol, ktorý je v prílohe tohto reklamačného poriadku. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu.
 • Reklamácia bude realitnou kanceláriou vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa realitná kancelária s klientom písomne nedohodne inak.
 • Reklamáciu môže realitná kancelária uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.
 • Pokiaľ realitná kancelária uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná všetko preto, aby nežiaduci stav odstránila k spokojnosti klienta. V prípade, že z dôvodov na strane realitnej kancelárie nebude možné nežiaduci stav odstrániť, môže klient požadovať primeranú zľavu z odplaty za poskytnutie realitných služieb.
 • Pokiaľ realitná kancelária uzná reklamáciu za neoprávnenú, informuje o tom neodkladne klienta.
 • Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje realitná kancelária dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.
 • Realitná kancelária zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 • Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.9.2012.

Alternatívne riešenie sporov

Realitná kancelária REALITY COMFORT Topoľčany s.r.o. sa rozhodla ešte viac zvýšiť kvalitu svojich služieb, a preto prijala možnosť alternatívneho riešenia sporov podľa zákon č. 391/2015 Z. z..

„Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 30 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.

Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.

Zákon sa ďalej nevzťahuje na spory:

 • v ktorých si právo uplatňuje predávajúci voči spotrebiteľovi,
 • pracovno– právneho charakteru,
 • súvisiace so službami všeobecného záujmu
 • súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou,
 • finančné služby“